Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting Yoga Festival


Artikel 1: Inschrijving


Inschrijving c.q. aanmelding geschiedt door het ingevuld verzenden van het inschrijvingsformullier op de website http://www.yogafestival.info, waardoor het aanbod van Stichting Yoga Festival (hierna te noemen: de Stichting): wordt aanvaard en de overeenkomst tot stand komt. Op deze overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.


 


Een inschrijving via de website is bindend, ook zonder de aanwezigheid van een handtekening. De (hoofd)inschrijver verstrekt hiervoor de benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere deelnemer(s) via het inschrijvingsformulier. Om het yogafestival goed te kunnen aanbieden wordt verzocht om bij inschrijving relevante informatie te verstrekken. Uiteraard wordt met deze informatie strikt vertrouwelijk omgegaan. Door inschrijving verplicht de (hoofd) inschrijver zich om de prijs van het festival te voldoen.


 


Artikel 2: Betalingen


De betaling van de gehele festivalprijs per persoon moet binnen zeven dagen na het versturen van onze inschrijvingsbevestiging per email worden voldaan, tenzij betaling in termijnen per email is afgesproken.


 


Artikel 3: Festivalprijs


Het festival biedt een duidelijk overzicht van wat is inbegrepen in de prijs van het yogafestival. Mocht u een aanvullende reis- en of annuleringsverzekering willen boeken, dan kunt u deze apart bij een c.q. uw verzekeraar aanvragen. Voorts kan het zijn dat er (een toeslag of eigen bijdrage) dient te worden betaald voor specifieke wensen tijdens het yogafestival, bijvoorbeeld een huurtent, slaapmat, massage etc.


 


Artikel 4: Informatie


Een yogafestival vergt een goede voorbereiding. Alle concept informatie staat op de website www.yogafestival.info. Het programma staat uiterlijk een week voor aanvang van het festival op de website, eventuele wijzigingen zijn voorbehouden. Ons advies is om altijd goed geïnformeerd en voorbereid aan het festival mee te doen. De Stichting is op de hoogte van het programma, diverse lessen, workshops en kan u op uw verzoek een passend advies geven.


 


Artikel 5: In-de-plaats stelling


De deelnemer kan zich voor aanvang van de yogafestival laten vervangen door een derde, mits hiervoor schrijftelijk of per email toestemming is gegeven door de Stichting. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden, zoals het voldoen van administratiekosten.


 


Artikel 6: Annulering door de deelnemer


Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de (hoofd)inschrijver annuleringskosten verschuldigd zoals vermeld in artikel 7.


 


Artikel 7: De annuleringskosten zijn forfaitair bepaald en afhankelijk van het tijdstip van annulering:

- Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de yogafestival: 25% van de festivalprijs;

- Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de yogafestival: 50% van de festivalprijs;

- Bij annulering tot 8 dagen voor aanvang van de yogafestival: 75% van de festivalprijs;

- Bij annulering vanaf de 7de dag voor aanvang van de yogafestival: 100% van de festivalprijs;

- Bij annulering op de dag van aanvang van het yogafestival of later: 100% van de festivalprijs.


Annulering dient altijd schriftelijk of per email te worden gemeld bij de Stichting. De dag dat deze schriftelijke of digitale annulering binnenkomt, geldt als de annuleringsdatum. Wanneer deze buiten kantooruren wordt gestuurd, geldt de eerstvolgende werkdag als annuleringsdatum.


 


Artikel 8: Wijziging door Stichting Yoga Festival


De Stichting heeft het recht de overeenkomst op te zeggen en/of te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. De Stichting deelt dit binnen 7 werkdagen aan de deelnemer mee, nadat zij hiervan op de hoogte is. Bij het niet doorgaan van het yogafestival ontvangt de inschrijver het betaalde per omgaande retour, tenzij er de afspraak is om het betaalde te gebruiken voor een ander festival van de Stichting of een weekend van Yogaterschelling.


 


Artikel 9: Aansprakelijkheid

1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Stichting is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Stichting toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van (blijvend) letsel of overlijden.2. Indien, ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, aansprakelijkheid van de Stichting voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting

van de Stichting tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Stichting ter zake van die schade uitkeert.3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het festival.4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid, in zowel psychische als fysieke zin, vereist en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich ook door training of anderzijds voldoende heeft voorbereid op dit festival met een sportief karakter. De Stichting adviseert de deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich, indien deze deelneemt aan een sportief evenement, sportmedisch te laten keuren.5. De deelnemer vrijwaart de Stichting voor alle schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de deelname aan het festival. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.6. Sponsors van het festival zijn op dezelfde voet als de Stichting, uitgesloten van enige aansprakelijkheid.


 


Artikel 10: Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Stichting voor openbaarmaking van tijdens of rond het festival gemaakte foto’s, video’s en ander beeldmateriaal in de breedste zin des woords, waarop de deelnemer zichtbaar is.

© Stichting Yoga Festival Terschelling 2019 | info@yogafestival.info | Contact