Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting Yoga Festival Terschelling

ALGEMENE VOORWAARDEN

Voor alle Evenementen van Stichting Yoga Festival Terschelling (YFT)

 Artikel 1: Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Evenement: een evenement dat wordt georganiseerd door Stichting Yoga Festival Terschelling, hierna te noemen Organisator.
B. Deelnemer: de (natuurlijke) persoon, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan een Evenement.
C. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan een evenement.
D. Organisator: Stichting Yoga Festival Terschelling.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst van elk Evenement.

Artikel 2: Deelname
1. Feitelijke deelname aan een Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon
2. De Deelnemer mag aan een Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig, naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden. Door inschrijving verplicht de Deelnemer zich om de prijs van het Evenement tijdig te voldoen.
3. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator per email is het dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen, zie artikel 3.
4. Het Evenement vermeldt wat is inbegrepen in de prijs van het Evenement. Het is mogelijk dat er een vergoeding van toepassing is voor specifieke diensten, zoals het terugboeken van betalingen, een huurtent, slaapmat, massage, sup yoga en Aerial yoga.
5. De Organisator kan op grond van gewichtige of uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. In dat geval vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. De Deelnemer kan dan het aan de Organisator betaalde gebruiken voor een ander Evenement van de Organisator of van Yogaterschelling naar keuze.
6. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te wijzigen. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het programma van het evenement te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. 
7.  Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten, waaronder ook reis-, verblijf- en huisvestingskosten.

Artikel 3: In de plaats stelling
Het recht van deelname aan een Evenement is persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij de Organisator hiervoor per email toestemming heeft gegeven aan de Deelnemer. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden, zoals het voldoen van administratie- of wijzigingskosten. Het is Deelnemer niet toegestaan om online een vervanger te zoeken of zijn deelname aan het Evenement te verkopen of op andere wijze aan te bieden op internet.

Artikel 4: Annulering door de deelnemer
Indien de Deelnemer verhinderd is – ongeacht om welke reden – om aan een Evenement deel te nemen, zijn annuleringskosten van toepassing, zoals vermeld in artikel 5. Mocht de Deelnemer een aanvullende reis- en of annuleringsverzekering willen boeken, dan kan de Deelnemer dit bij een verzekeraar naar keuze doen.

Artikel 5: De annuleringskosten
De annuleringskosten zijn forfaitair bepaald en afhankelijk van het tijdstip van annulering:
- Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van het Evenement: 25% van het inschrijfgeld;
- Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van het Evenement: 50% van het inschrijfgeld;
- Bij annulering tot 8 dagen voor aanvang van het Evenement: 75% van het inschrijfgeld;
- Bij annulering vanaf de 7de dag voor aanvang van het Evenement: 100% van het inschrijfgeld;
- Bij annulering op de dag van aanvang van het Evenement of later: 100% van het inschrijfgeld.

Annulering dient altijd schriftelijk of per email te worden gemeld bij de Organisator. De dag dat deze schriftelijke of digitale annulering binnenkomt, geldt als de annuleringsdatum. Wanneer deze buiten kantooruren wordt gestuurd, geldt de eerstvolgende werkdag als annuleringsdatum. 

Artikel 6: Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van (blijvend) letsel of overlijden.
2. Indien, ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting
van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan het Evenement een goede gezondheid, in zowel psychische als fysieke zin, vereist en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich ook door training of anderzijds voldoende heeft voorbereid op een Evenement met een sportief karakter. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich, indien deze deelneemt aan een sportief Evenement, sportmedisch te laten keuren.
5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor alle schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de deelname aan een Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
6. Sponsors van een Evenement zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van enige aansprakelijkheid.

Artikel 7: Portretrecht
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond een Evenement gemaakte foto’s, video’s en ander beeldmateriaal in de ruimste van het woord, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 8: Persoonsgegevens
De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie omtrent haar evenementen aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten.

Stichting Yoga Festival Terschelling
Haarlem, 2 augustus 2019

© Stichting Yoga Festival Terschelling 2023 | info@yogafestival.info | Contact